Referenssit:
Kaivosinfra

Terrafame Oy, Sotkamon kaivos

 • Sivukivialue KL1, lohko 6 sekä DP9 – allas. Pohjaveden suojarakenteiden rakentaminen. Massanvaihto ja maaleikkaus 625000 m³, louhintaa ja louherakenteita  855000 m³, murskerakenteita 415000t.  2023
 • Sivukivialue KL2, lohkon 5, vaihe 2. Pohjaveden suojarakenteiden rakentaminen. Massanvaihto ja maaleikkaus 285000  m³ , Louherakenteita 170000 m³, murskerakenteita 530000t. 2022
 • Sakka-allas 3 korotus tasolle +228, maanpoistoa n. 300 000 m³ktd massanvaihtoineen, louhintaa + louhepenger n. 770 000 m³rtr, murskerakenteita 300 000 t, 2021
 • Sivukivialue KL2, lohkon 5, vaihe 1. Pohjaveden suojarakenteiden rakentaminen. Massanvaihto ja maaleikkaus 550 000  m³ , Louherakenteita 300 000  m³ , Murskerakenteita 200 000 t, 2021
 • KL2, lohkon 4, Pohjaveden suojarakenteiden rakentaminen.
  Pienlouhe 0/200, 220 000 m³ / 420 000 m² , Kalvon alapuolinen suojakerros Kam 0/16, 420 000m² , Suojakerros KaM 0/12, 420 000 m², 2020
 • KL2 Lohko 4 rakentaminen, maanpoistoa n. 1 050 000 m³ ktd massanvaihtoineen,
  louhintaa + louheensiirtoa n. 840 000 m³rtr, murskeita 240 000 t, 2019-2020
 • Akkukemikaalitehdas, maanleikkaus 300 000  m³ , kivi- ja murskerakenteet 600 000  m³ , sadevesijärjestelmän rakentaminen 1900 jm, jätevesijärjestelmän rakentaminen 700 jm, palovesilinja 660 jm, vesijohto+paineviemärit 1440 jm, 2019
 • Kipsisakka- allas 3, maanleikkaus 525 000  m³ , kivi- ja murskerakenteet 630 000  m³ , murskausta 26 000 tn, 2019
 • Sivukivialue KL2 lohkot 2-3. Pohjaveden suojarakenteiden rakentaminen. Maanleikkaus 1 250 000  m³ , kivi- ja murskerakenteet
  1 290 000  m³  louhinta sis. urakkaan, murskausta 583 000 tn, 2018
 • DP4 allas, maanleikkaus 175 000  m³ , kivi- ja murskerakenteet 216 000  m³  
  louhinta sis. urakkaan, murskausta 35 000 tn, 2017
 • DP5 allas, maanleikkaus 234 000  m³ , kivi- ja murskerakenteet 39 000 m³ louhinta sis. urakkaan, murskausta 50 000 tn, 2017
 • Sivukivialue KL2 lohko 1. Pohjaveden suojarakenteiden rakentaminen, maanleikkaus 1 300 000  m³ , kivi- ja murskerakenteet 1 284 000  m³, murskausta 402 600 tn, 2017
 • Liuosaltaiden SEM4, SLS 2 ja SLS 3 vaativien alusrakenteiden rakentamien, altaiden pinta-ala n. 50 000 m², Poraus 76 mm reikä 35 000 m, murskaus SHL-4 louhoksessa 75 000 t, maanleikkaus 128 000 m³, louhinta ja louheen siirto 135 000 m³ , kuivatusrakenteet ja kaivantojen täytöt 1270 jm, päällysrakenteet 40 000  m³ , putkikanaalien louheen vastaanotto 80 000 m³, 2016
 • Sivukivikasa lohko 4, maanpoisto- ja louherakenteet, maanleikkaus 987 000 m³ , kivi- ja murskerakenteet 800 000 m³ , murskaus 605 000 tn, 2016

Kuva: Terrafame, Sivukivikasa lohko 4, maanpoisto- ja louherakenteet, 2016

Kuva: Terrafame SEM 4 allas, 2016

 

Boliden Kevitsa Mining Oy

 • Avolouhoksen laajennus ja tuotantotason avaus 9/2022 – 6/2023, 7,5 milj.t
 • Stage 4, maanpoisto ja tasauslouhinta, maanpoistoa 1 600 000  m³, 2018-2019
 • Stage 3, maanpoistoa 750 000  m³ , tasauslouhintaporausta 1 600 000  m³,  2016

Keliber Technology Oy

 • Malmitien 1. osan ja tulotien KT63-Päiväneva rakentaminen. Massanvaihtoa ja maaleikkausta 448000 m³, louhinta ja louherakenteet 142000 m³, murskerakenteet 142000t, teräsputkisiltoja 2kpl.  3-12/2022

Yara Suomi Oy

 • Jaakonlammen avolouhoksen avaus ensimmäiselle tuotantotasolle 6/2022 – 2/2023
  • Maanpoisto 500000 m³ ktd.
  • Pintalouhinnat, lastaus, kuljetus ja vastaanotto 3,5 milj.t
 • Särkijärven kaivoksen laajennuksen maanpoisto- ja kalliopinnan puhdistus 1 200 000  m³, 2015-2016
 • Apatiitin kuivatuslaitoksen maanrakennustyöt, maanleikkaus kivi- ja murskerakenteet 200 000 m³ , tiejärjestelyiden ja rautatien maanrakennustyöt, kaukolämmön siirrot, paine- ja viettoviemärinlinjojen sekä sv-käyttö- ja palovesilinjojen rakennustyöt, 2008

Kuva: Yara Suomi Oy, Siilinjärven kaivos 2015-2016

 

Sotkamo Silver Oy

 • Sotkamo Silverin patoaltaiden rakentamien S1, S2, S3 ja Rikastushiekka-allas pintamaan poisto  ja maanleikkaus 300 000  m³ , moreenipato 300 000  m³, 2018

 

FQM Kevitsa Mining Oy

 • Kevitsan kaivos, Rikastehiekka-altaan A padon korottaminen, patorakennetta 5,5 km, maaleikkaus ja vanhojen patorakenteiden purku 200 000 m³, louhetukipenger 900 000 m³ , kantavat, suodatin- ja eroosiosuojakerrokset murskeesta 120 000 m³ , moreenitiiviste 110 000 m³, suotovesi salaojat- ja viemärit 3200 jm., 2013
 • Kevitsan kaivos, avolouhoksen avaus, maanpoisto 1 000 000 m³. Avolouhinta 900 000 m³, tiejärjestelyt ja murskaus 200 000 t. 2012

 

Talvivaara Oy, Sotkamo kaivos:
 

 • Kipsisakka-altaan vaiheen 1 korottaminen, louhepato 350 000  m³ , HDPE-kalvon alusrakenteet 60 000 m², 2012
 • Uraanin uuttolaitoksen altaat 4 kpl, HDPE-kalvon alusrakenteet 50 000 m² , maanleikkaus 100 000 m³ , louhepato 100 000 m³ , lvi-putkitukset 2000 m, sähköputkitukset 1000 m, betoniperustusten maatyöt 40 kpl, 2012
 • Sekundääriliuotuskentän lohkon 2 maanpoisto- ja louherakenteet, maanleikkaus 600 000 m³, louherakenteet 400 000 m³, 2011
 • Kuusilammen avolouhos, maanleikkaus ja kalliopinnan puhdistus 850 000  m³, 2011
 • Kipsisakka-altaan vaiheen 2 rakentaminen (lohkot 4,5 ja 6), maanleikkaus 700 000 m³ , louhepenger 850 000 m³ , HDPE-kalvon alusrakenteet 320 000 m², 2010-2011
 • Sekundääriliuotuskentän HDPE-kalvon suojarakenteet, louheen kiilauskerros- ja kalvon suojakerros 540 000 m², 2010
 • Kuusilammen avolouhos, maanleikkaus ja kalliopinnan puhdistus 1 150 000  m³,  2010
 • Bioliuotuskentän lohkon 4 maanrakennustyöt, 480 000 m²  HDPE-kalvon suojakerroksen yläpintaan toleranssilla +- 2 cm, Kallion leikkaus 100 000 m³ , murskerakenteet 200 000  m³ , 2009
 • Kipsisakka-altaan louhepato ja pehmeän perusmaan poisto sekä HDPE-kalvon suojarakenteet, lohko 3. maanleikkausta 600 000 m³ , kallionleikkausta 660 000 m³,
  HDPE-kalvon suojarakenteet, 2008
 • Bioliuotuskentän lohkon 3 maanrakennustyöt, 480 000 m². HDPE-kalvon suojakerroksen yläpintaan toleranssilla +- 2 cm, maanleikkausta 1 650 000 m³ , Kallion leikkaus 1 810 000 m³ , murskerakenteet 230 000 m³, 2007-2008  
 • Rikastamoalueen louhinta- ja maanrakennustyöt jakavan alapintaan saakka, maanleikkausta 300 000 m³, kallion leikkaus 80 000  m³, murske- ja louherakenteet 230 000 m³, 2007
 • Kallion louhinta ja louherakenteet liuotuskenttien ja tehdasalueen tiejärjestelyitä varten 1 000 000 m³, Raakavesi-, ilmastus- ja saostusaltaiden rakentaminen, 2007
 • Kuusilammen avolouhos, Kalliopinnan puhdistus louhintaa varten 870 000  m³, 2007

 

Nordic Mines Oy

 • Laivakankaan kaivos, vesivarastoaltaan turpeen poisto 350 000  m³ ,
  suotopato moreenista 150 000  m³, 2010
 • Avolouhoksen maanleikkaus- ja kalliopinnan puhdistus 450 000  m³, 2010

​​​

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista