directions_car Autohaku build Varaa huolto

Referenssit

E. Hartikainen Oy on suurimpia yksityisiä maarakennusurakoitsijoita Suomessa. Yli 460 työntekijäämme eri hankkeissa vastaa siitä, että toimimme asiantuntevasti, tuottavasti ja tehokkaasti.

Näillä sivuilla voit tutustua referensseihimme kaivosurakoiden, teollisuuden pohjarakentamisen ja tienrakentamisen hankkeissa.

Kevitsan kaivos Sodankylä

FQM Kevitsa Mining Oy

Malmin ja sivukiven poraus ja siirto

 


 

Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Liuotetun malmin purku ensivaiheen liuotuksesta toisen vaiheen liuotuskentälle.

 


 

Siilinjärvi

Yara Suomi Oy

Louheen kuormaus ja kuljetus vuodesta 1979. Vuosituotanto nykyisin n. 5,5 milj.m3 ktd/a. Lisäksi porausurakka ja maanpoistoja.

 


 

Talkkikaivos Polvijärvi

Mondo Minerals Oy, Horsmanahon kaivos

Avolouhoksen malmin ja sivukiven louhinta, kuormaus ja kuljetus.

 


 

Kalkkikaivos Lappeenranta

Nordkalk Oyj

Avolouhoksen ja louheen kuljetusurakka.

 


 

Talvivaaran nikkelikaivos, Kuusilammen avolouhos, kalliopinnan puhdistus 2009-2010, Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Maanleikkaus ja kalliopinnan puhdistus, maanleikkausta 650 000 m3ktd.

 


 

Kevitsan kaivos avolouhoksen avaus, Sodankylä

FQM Kevitsa Mining Oy

Maanpoisto 100 000 m3, avolouhinta 900 000 m3, tiejärjestelyt ja murskaus 200 000 t.

 


 

Talvivaaran Kuusilammen avolouhos sivukiven poraus, Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Sivukiven poraus 1 000 000 t7kk

 


 

Talvivaaran Kuusilammen avolouhos ja kalliopinnan puhdistus, Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Maanleikkaus ja kalliopinnan puhdistus. Maanleikkaus 500 000 m3ktd, keskimääräinen kapasiteetti 100 000 m3ktd/kk

 


 

Talvivaara MRU 72, primäärikasan purku ja siirto sekundaarikasalle, Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Primäärikasan purku ja siirto sekundäärikasalle 550 000 t

Veckjärventien ja Teollisuustien kiertoliittymä, Porvoo

Porvoon kaupunki

Nykyisen risteyksen muuttaminen kiertoliittymäksi liikenteen ehdoilla, vesihuollon saneeraus liittymän kohdalla: maanleikkaus n. 5000 m3ktr. Kunnallistekniikka jv/pv 160200 350m, vj 63160 260m, svv 110250mm 350m. Katuvalaistuksen jalustojen ja kaapeliputkitusten asennus. Pintarakenteet asfaltointi yht. n 10000 m2, kiveyksiä yht. n 500 m2, reunakiviä n. 700m, vihertyöt, liikennemerkit. Kolmansien osapuolten töiden yhteensovittaminen nykyisten johtolinjojen siirtojen osalta.

 


 

Hollolankadun saneeraaminen, Lahti

Lahden kaupunki

Lahden kaupungin pääsisääntuloväylän saneeraaminen (n. 500m): Nykyisten päällysrakenteiden poistoa n. 10000 m3ktr. Uudet päällysrakenteet asfaltti, reunakivet ja kiveykset 12000 m2tr. Kunnallistekniikan rakentaminen vj 110 100m; svv-haarat 200mm ja rallikaivojen saneeraus. Katuvalaistuksen kaapelointi ja jalostojen asennus, katuvalaistus muilta osin alistettu sivu-urakka. Hollolankadun alittavan kevyen liikenteen akk:n saneeraus ja tukimuurin rakentaminen.

 


 

Tiukutien saneeraus ja kunnallistekniikan rakentaminen, Iitti

Iitin kunta

Vanha asuntoalueen kadun saneeraus 0,5 km ja uuden kunnallistekniikan rakentaminen. Pintamaan poisto ja maaleikkaus n. 6000 m3ktr. Kadun rakennekerrokset yht. n. 3000 m3rtr, asfaltointi n. 2000 m2tr. Kunnallistekniikan rakentaminen jv 160 400m, vj 110mm 400m, svv 315mm 400m, talohaaroja yht. 23 kpl. Vesihuollon ja liikenteen järjestelyt ja toimivuuden varmistaminen koko hankkeen ajan. Katuvalaistus alistettu sivu-urakka.

MRU166 Sivukivialueen KL2 lohkon 2 ja 3 maanpoistourakka

Tilaaja: Terrafame Oy

• maanleikkausta n. 750 000 m2 alueelta (1450 000 m3ktd massanvaihtoineen)

• louhintaa + louheensiirtoa 1 100 000 m3ktd

• kiilausmurskeen tekoa n. 600 000t

Urakan kesto 12kk. 2017-2018

 


 

MRU156 Sivukivialueen KL2, kalvon suojakerrokset

Tilaaja: Terrafame Oy

• kalvon alapuolinen suojakerros #0-16mm, 100mm, 500 000 m2

• kalvon yläpuolinen suojakerros #0-12mm, 300mm, 500 000 m2

• kalvon yläpuolinen suojakerros #0-200mm, 400mm, 500 000 m2

Urakan kesto 7kk. 2017

 


 

MRU147 Sivukivialueen KL2 lohkon 1 maanpoistourakka

Tilaaja: Terrafame Oy

• maanleikkausta n. 530 000 m2 alueelta (n. 1100 000 m3ktd massanvaihtoineen)

• louhintaa + louheensiirtoa n. 800 000 m3ktd

• kiilausmurskeen tekoa n. 300 000 t

Urakan kesto 7kk. 2017

 


 

MRU 179 Akkukemikaalitehtaan pohjarakenteet

Tilaaja: Terrafame Oy

• maanleikkausta n. 300 000 m3ktd massanvaihtoineen

• louhintaa + louheensiirtoa n. 600 000 m3ktd

• sade-, vesijohto – ja jätevesijärjestelmien rakentaminen

Urakan kesto 6kk. 2018-2019

 


MRU 140 sivukivikasa lohko 4, maanpoistourakka, Sotkamo

Terrafame Oy

Maanleikkaus 960 000 m3, louhinta ja louheen siirto 1 000 000 m3, kiilausmurske 340 000 t, HDPE-kalvon suojarakenne 165 000 m2. Urakka-aika 11 kk (2016).

 


 

Apatiitin kuivauslaitoksen maarakennustyöt, Siilinjärvi

Yara Suomi Oy

Rakennuspohjien, tiejärjestelyjen ja rautatien maarakennustyöt kantavan yläpintaan. Kaukolämmön siirrot, paine- ja viettoviemärilinjojen sekä sv-, käyttö- ja palovesilinjojen rakennustyöt.

 


 

Matkus 2 vaiheen rakentaminen, Kuopio

Kuopion kaupunki

Matkuksen yritysalueen tonttien tasaustöihin liittyvät maanleikkaus-, louhinta- ja pengerrystyöt. Maanleikkausta ja pengerrystä n 330 000 m3ktr, louhintaa ja pengerrystä n. 380 000 m3ktr.

 


 

Talvivaaran nikkelikaivos, MRU 44, Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Bioliuotuskentän lohkon 4 pohjarakenteet 480 000 m2 suojakerroksen yläpintaan toleranssilla 2 cm: kallioleikkausta 100 000 m3ktr, murskerakenteita 200 000 m3rtr.

 


 

Talvivaaran MRU 77, uraaninuuttolaitoksen pohjarakenteet, Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Maanleikkaus 80 000 m3ktr, louhepenger 100 000 m3rtr, kallioleikkaus 10 000 m3ktr, murskausrakenteet 70 000 m3rtr ja murskaus 150 000 t.

 


 

Talvivaaran MRU 74, sekundääriliuotuskentän lonkon 2 maanpoisto- ja louherakenteet, Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Maanleikkaus 600 000 m3ktd, louherakenteet 400 000 m3rtr, keskimääräinen kapasiteetti 250 000 m3/kk.

 


 

Talvivaaran MRU 62, 2. liuotuskentän HDPE-kalvon suojarakenteet, Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Nikkelikaivoksen 2. liuotuskentän HDPE-kalvon suojarakenteet.

MRU 181 Kipsisakka-allas 3

Tilaaja: Terrafame Oy

• maanleikkausta n. 300 000 m3ktd massanvaihtoineen

• louhintaa + louheensiirtoa n. 600 000 m3ktd

Urakan arvioitu kesto 9kk. 2018-2019

 


Sotkamon Hopeakaivos 500-001

Tilaaja: Sotkamo Silver Oy

Sotkamo Silverin patoaltaiden rakentamien S1, S2, S3 ja Rikastushiekka-allas

Urakan kesto 5kk, 2018

 


MRU 165, DP4 allas

Tilaaja: Terrafame Oy

• maanleikkausta n. 170 000 m2 alueelta m3ktd

• louhintaa + louheensiirtoa n. 220 000 m3ktd

• kiilausmurskeen tekoa n. 10 000 t

Urakan kesto 9kk. 2017-2018

 


MRU 157, DP5 allas

Tilaaja: Terrafame Oy

• maanleikkausta n. 240 000 m2 alueelta m3ktd

• louhintaa + louheensiirtoa n. 30 000 m3ktd

• kiilausmurskeen tekoa n. 20 000 t

Urakan kesto 7kk, 2017

 


Terrafame MRU 153 liuosaltaat

Terrafame Oy

Liuosaltaiden alusrakenteiden rakentaminen, maanleikkaus 130 000 m3, louhinta ja louheen siirto 140 000 m3, putkikanaalien louherakenteet 80 000 m3. Urakan kesto 6 kk (2016).

 


Rikastehiekka-allas A:n korottaminen vaiheeseen 2, Sodankylä

FQM Kevitsa Mining Oy

Suotopadon korottaminen 4 m:llä, padon pituus 5500 m, louhetukipenger 900 000 m3rtr, suodatinrakenteet 25 000 m3rtr, kantavat kerrosrakenteet 120 000 m3rtr, moreenitiiviste 110 000 m3rtr, suotovesiviemärit ja salaojat 3500 m. Urakan kesto 10 kk (2013-2014).

 


Talvivaara MRU 95 Uraanin uuttolaitoksen altaat

Talvivaara Sotkamo Oy

Maanleikkaus 100 000 m3, louhepato 100 000 m3, lvi-putkitukset 2000m, sähköputkitukset 1000m, betoniperusteiden maatyöt 40 kpl. HDPE-kalvon alusrakenteet 50 000 m2.  Urakan kesto 7 kk (2012).

 


 

Talvivaara MRU 93 kipsisakka-altaan korottaminen, vaihe 1

Talvivaara Sotkamo Oy

Louhepato 350 000 m3, HDPE-kalvon alusrakenteet 60 000 m2.  Urakan kesto 2 kk (2012).

 


 

Talvivaaran nikkelikaivos, Mru 45, Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Kipsialtaan louhepadon rakentaminen maanleikkaus- ja louhintatöineen, maanleikkausta 400 000 m3ktr, kallionleikkausta 660 000 m3ktr.

 


 

Rikastushiekka-alueen padot, Siilinjärvi

Yara Suomi Oy

Vyöhykepatojen rakentamista vuosina 1982-2009, vuosittain n. 400 000 m3rtr.

 


 

Kortelammen padon rakentaminen, Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Padon tukipenkereen rakentaminen ja tiejärjestelyt.

 


 

Haminan satama, Paksuniemen louhintatyö, Hamina

Haminan kaupunki

Rakennusalueen esirakentamisen pohjan maanleikkaus sekä louheen irrotus ja siirto sekä maalle että mereen pengertäminen, maanleikkausta 20 000 m3ktd, kallioleikkausta 110 000 m3ktd.

 


 

Talvivaara MRU 78, kipsisakka-altaan vaiheen 2 rakentaminen, Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Maanleikkaus 700 000 m3ktr, louhepenger 850 000 m3rtr, HDPE-kalvon alusrakenteet 320 000 m2, murskaus 500 000 t.

 


 

Talvivaaran kaivos, Kortelammen selkeytysaltaiden rakentaminen, Sotkamo

Talvivaara Sotkamo Oy

Selkeytysaltaiden tukipenkereiden rakentaminen ja tiivisrakenteiden rakentaminen 300 000 m3rtd ja murskausta 150 000 t.